Oznam pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Obec Hranovnica ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia oznamuje prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa §6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, že do 15. februára sú povinní oznámiť obci za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, plochy na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2016. Oznamovacia povinnosť platí pre fyzické osoby oprávnené na podnikanie a pre právnické osoby. Oznamovacia povinnosť neplatí pre fyzické osoby. V prípade, že si prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia nesplní túto povinnosť, môže mu obec podľa § 8 ods. 3 zákona 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov uložená pokuta až do výšky 663,87 €.

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia) – PDF

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia) – DOC

 

Mohlo by vás zaujímať...