Zrušenie verejného obstarávania vyhláseného výzvou na predloženie cenovej ponuky č.1/2017

Verejný obstarávateľ (Obec Hranovnica) ruší verejné obstarávanie vyhlásené na základe výzvy č. 1/2017 zo dňa 21.2.2017, ktorého predmetom bol výrub a orezanie stromov v intraviláne obce Hranovnica, ich zmanipulovanie, doprava a uloženie na sklad. Dôvodom zrušenia sú skutočnosti stanovené v § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého:

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.“

Zrušenie verejného obstarávania vyhláseného výzvou na predloženie cenovej ponuky č. 1/2017
(publikované 3.3.2017)

 

 

 

Mohlo by Vás zaujímať...