Dopravno-sociologický prieskum samosprávy mesta Poprad

Samospráva mesta Poprad plánuje v záujmovom a spádovom územi mesta realizáciu rôznych opatrení v oblasti dopravy a mobility, ktoré pomôžu zlepšiť dopravnú situáciu v regióne a prispejú k zvýšeniu kvality života a najmä z tohto dôvodu bude v dňoch 09.10.2017 – 06.11.2017 v domácnostiach mesta Poprad a obcí Gánovce, Hozelec, Švábovce, Hôrka, Mlynica, Veľký Slavkov, Spišská Teplica, Vikartovce, Kravany, Spišské Bystré, Vydrník, Jánovce, Hranovnica, Spišský Štiavnik a Vernár realizovaný dopravno-sociologický prieskum. Prieskum bude prebiehať formou vyplňovania anonymného dotazníka prostredníctvom vyškolených anketárov ktorí jednotlivé domácnosti navštívia.

Výsledky prieskumu poskytnú mestu údaje o dopravnom správaní obyvateľov Popradu a jeho okolia, ktoré budú použité pre spracovanie plánu dopravnej oblužnosti a návrh rôznych opatrení v oblasti verejnej dopravy. Cieľom tohto prieskumu je aj zlepšenie a zefektívnenie mestskej hromadnej dopravy v meste a odstránenie pretrvávajúcich problémov, čo je možné dosiahnuť jedine na základe presných a pravdivých informácií. Každá jedna odpoveď je pre úspešný výsledok prieskumu dôležitá.

V tejto súvislostí si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o včasné informovanie obyvateľov o tejto skutočnosti a následne o súčinnosť pri vypĺňaní dotazníka, s ktorým prídu vyškolení anketári do jednotlivých domácností.
Ďakujeme, že nám pomôžete zlepšiť život v našom meste a taktiež za Vašu ústretovosť a zhovievavosť pri realizovaní tohto prieskumu.

Mohlo by Vás zaujímať...