Zmena výšky poplatkov na matrike

V spojitosti s novelou č. 238/2017 Z. z.  zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizoval zákon č. 145/1995  Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa mení výška poplatkov na matričnom úrade a pri osvedčovaní podpisov a listín.

Správne poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou (sadzobník platný od 1.1.2018)
(publikované 4.1.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...