Ďakovný list rodiny prof. Štolca za uskutočnenie pietnej spomienky na 110. výročie jeho narodenia

V nedeľu 18. marca 2018 sa v našej obci uskutočnil spomienkový Akt pri príležitosti 110. výročia narodenia významného hranovnického rodáka prof. Jozefa Štolca (viď. fotografie). Rodina prof. Jozefa Štolca zaslala starostovi obce Vladimírovi Horváthovi ďakovný list za uskutočnenie a organizáciu tejto pietnej spomienky. Keďže úprimné slová vďaky sú určené širokému okruhu osôb, ktoré sa na organizácii slávnosti podieľali, rozhodli sme sa (po dohode s autormi) uverejniť tento list aj na webovom sídle  obce Hranovnica:

 

Bratislava, 28. marca 2018

Vážený pán starosta!

Dovoľte, aby som sa v mene rodiny Univ. prof. PhDr. Jozefa Štolca, DrSc., poďakoval Vám i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k uskutočneniu pietnej spomienky na jeho 110. narodeniny uskutočnenej vo Vašej obci v nedeľu 18. marca 2018.

Mimoriadne oceňujeme, že si pamiatku nášho otca a Vášho rodáka takto dôstojne pripomínate. Hoci je nám ťažko spomenúť všetkých, ktorí na udalosti spolupracovali a z ktorých mnohí sú nám iste neznámi, predsa len sa chceme menovite poďakovať za prednesenie úprimných i vecných prejavov Vám osobne, Vášmu zástupcovi pánovi Ing. Martinovi Vallušovi, pánovi PhDr. Petrovi Rothovi, pani riaditeľke ZŠ Mgr. Ľubici Šifrovej i predstaviteľke MOMS v Poprade Mgr. Ľudmile Hrehorčákovej. Všetky vystúpenia prispeli k pripomenutiu si osobnosti prof. J. Štolca, k osvetleniu jeho významu nielen v miestnom, ale i v celospoločenskom, ba i v historickom rámci. Nemožno nespomenúť ani pedagogickú a organizačnú prácu, ktorá za podujatím stála. Ďakujeme mladej recitátorke Katke i pani učiteľke, ktorá ju vedie, i pracovníčke miestnej knižnice, pani Zdenke Benkovej, ktorá tak dokonale zvládla organizačnú stránku podujatia. A nadovšetko, mimoriadne oceňujeme temperamentný výkon členov Vášho folklórneho súboru Kochman, ktorý tak bezprostredne oživil atmosféru stretnutia. Oceňujeme aj príjemné prostredie, pohostenie i knižné darčeky. Naozaj, Vy a Vaši spolupracovníci ste mysleli na všetko a pripravili tak dôstojnú udalosť, ktorá iste opäť podčiarkla kultúrne tradície Vašej obce. Nepochybne medzi nepatrí aj organizovanie recitačnej súťaže žiakov Štolcova Hranovnica, ktorá prerastá hranice obce.Osobne si pripomíname aj zásluhy nebohých manželov Maníkovcov, dlhoročných pedagógov na Vašej ZŠ, ktorí sa ešte hlboko v rokoch totalitného režimu odvážili prebúdzať národné myslenie pripomenutím si rodáka-jazykovedca, ktorý si získal uznanie v celoslovenskom, ale i v celoslovanskom odbornom svete, aj keď nemal konjunkturálny ideologický profil. Sme preto radi, že sme sa v Hranovnici mohli stretnúť aj s ich dcérou, pani Ing. arch. Ľudmilou Berecovou.

Prosíme Vás, pán starosta, aby ste našu vďaku a obdiv za prácu láskavo tlmočili všetkým, ktorí sa na organizácii tejto krásnej a dôstojnej spomienky podieľali.

Želáme Vám i im všetkým požehnané Veľkonočné sviatky! Nech sa Vašej obci darí k prospechu všetkých Hranovničanov!

S úprimným pozdravom,

MUDr. Svorad Štolc, DrSc., v.r.
Doc. PhDr. Elena Marečková rod. Štolcová, CSc., v.r.

Mohlo by Vás zaujímať...