Výročná členská schôdza Urbariátu Hranovnica

Výbor Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, v zmysle § 14 odst. 1 Stanov spoločenstva zvoláva XXVI. valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22. apríla 2018, t. j. nedeľa, o 14.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu obce Hranovnica. Prezentácia podielnikov bude v čase od 12.30 do 14.00 hod.

Program:

  1. Otvorenie, voľba predsedajúceho.
  2. Schválenie programu, voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice.
  3. Výročná správa výboru o činnosti spoločenstva za rok 2017.
  4. Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2017, jej schválenie, návrh na rozdelenie zisku za rok 2017.
  5. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2017 a stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017.
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Mohlo by Vás zaujímať...