Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 13.12.2018 (t.j. štvrtok) o 16.30 hod. do obradnej miestnosti:

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  4. Informácia o podanej sťažnosti na Ústavnom súde SR
  5. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hranovnica na rok 2018 č. 3
  6. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Hranovnica k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
  7. Návrh rozpočtu Obce Hranovnica na roky 2019-2021
  8. Záver

V Hranovnici, dňa 6.12.2018

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 6.12.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...