Plán skúšok elektromotorických sirén v roku 2019

Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov preskúšavanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR.

Na základe pokynov Ministerstva vnútra SR – Sekcie krízového riadenia Bratislava, evidované pod číslom SKR-OOR2-2018/000384-46, akustické preskúšanie sirén vykonať v nižšie uvedených termínoch dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Stanovené termíny pre obec Hranovnica:

 • 11. januára 2019,
 • 8. februára 2019,
 • 8. marca 2019,
 • 12. apríla 2019,
 • 10. mája 2019,
 • 14. júna 2019,
 • 12. júla 2019,
 • 9. augusta 2019,
 • 13. septembra 2019,
 • 11. októbra 2019,
 • 8. novembra 2019,
 • 13. decembra 2019.

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2019
(publikované 11.1.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...