Protipožiarna prevencia: Výzva na kosenie pozemkov

V súvislosti s nedávnym požiarom budov na ul. SNP a v zmysle ustanovení § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon ochrane pôdy“) Obec Hranovnica vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov a užívateľov poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy, aby dodržiavali svoju zákonnú povinnosť v zmysle vyššie uvedeného zákona o ochrane pôdy a realizovali všetky opatrenia proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, a to predovšetkým pravidelným udržiavaním trávnatých plôch kosením!

V čase dlhodobého sucha a vysokých teplôt predstavujú nevykosené porasty suchej trávy a buriny výrazné nebezpečenstvo pre vznik a šírenie požiaru!

V prípade nedodržania tejto zákonnej povinnosti v zmysle vyššie uvedeného zákona o ochrane pôdy, je možné uložiť pokutu fyzickej osobe až do výšky 330,- €, v prípade právnickej osoby, respektíve fyzickej osoby – podnikateľa až do výšky 33 200,- €.

Mohlo by Vás zaujímať...