Školská jedáleň v Materskej škole 1 informuje: Platby za stravu a odhlasovanie detí v šk. roku 2019/2020

Vedúca Školskej jedálne pri Materskej škole 1, ul. Hviezdoslavova, Hranovnica oznamuje, že v šk. roku 2019/2020 sa bude prevádzka školskej jedálne riadiť nasledovnými pravidlami:

Stravné sa platí mesiac dopredu k 15. dňu v mesiaci prevodom na účet školskej jedálne SK64 5600 0000 0034 4994 7011 alebo poštovou poukážkou (na vyžiadanie u vedúcej ŠJ). Prvú splátku je možné zrealizovať v mesiaci august 2019 vo výške 27,40,- € alebo v mesiaci september poslať 2x – teda sumu 54,80,- € . Do poznámky poprosíme uviesť meno, priezvisko dieťaťa a mesiac za ktorý stravu uhrádzate. Preplatok stravného je vrátený 1x ročne a to v mesiaci august.

Denný poplatok za odobraté jedlo je:

  • desiata: 0,34,- €
  • obed: 0,80,- €
  • olovrant: 0,23,- €

Spolu: 1,37,- €

Predškoláci: V § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uvádza:

„(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (predškolák), alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.“

Termín úhrady platby stravného za predškoláka v zálohovej platbe 30,- € polročne a to:

  • do 15. septembra 2019: 30,- €
  • do 15. januára 2020: 30,- €

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred a to najneskôr do 12.00 hod. na t.č. 052 / 38 11 132. V prípade, ak nebude dodržaný tento termín, náklady na stravu za daný deň hradí v plnom rozsahu rodič.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje! V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára od 11.00 do 11.30 hod.

Hlavnou náplňou školskej jedálne je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov. Sme zapojení do celospoločenského programu podpory zdravia „Školské ovocie“ dotované EÚ a do programu „Mliečny program“ dotované EÚ. 

 

Alena Vallušová
vedúca školskej jedálne

Mohlo by Vás zaujímať...