Archív publikovaných dokumentov 2018

Návrh Záverečného účtu obce Hranovnica za rok 2017
(publikované 25.5.2018)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na II. polrok 2018
(publikované 17.5.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 7/2018:
Rozšírenie splaškovej kanalizácie na ulici Hviezdoslavovej
(publikované 17.5.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.4.2018
(publikované 16.5.2018)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 15.5.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 6/2018:
Výmena ozvučenia, osvetlenia a elektroinštalácií v sále Kultúrneho domu v Hranovnici
(publikované 15.5.2018)

Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 6/2018: Zadanie
(publikované 15.5.2018)

Informácia o realizácii projektu: “Novostavba materskej školy v obci Hranovnica”
(publikované 15.5.2018)

Informácia o realizácii projektu: „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica“
(publikované 15.5.2018)

Základná škola Hranovnica:
Voľné pracovné miesto – Údržbár, školník
(publikované 14.5.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.4.2018
(publikované 7.5.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018:
Výmena ozvučenia, osvetlenia a elektroinštalácií v sále Kultúrneho domu v Hranovnici
(publikované 7.5.2018)

Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018: Zadanie
(publikované 7.5.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 4/2018:
Chodník pozdĺž cesty III/3069 vrátane parkoviska pri cintoríne spolu s prepájacou miestnou komunikáciou v obci Hranovnica
(publikované 7.5.2018)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 3.5.2018)

Pozvánka na 44. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 3.5.2018)

Obec Štrba:
Oznámenie o začatí územného konania stavby „Vyhliadková veža Kvetnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 27.4.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 3/2018:
Stavebný dozor pre projekt – Novostavba materskej školy v obci Hranovnica
(publikované 24.4.2018)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 20.4.2018)

VZN č.3/2015
o verejnom poriadku na území obce Hranovnica
(novelizácia č.2 zo dňa 19.4.2018, publikované 20.4.2018)

VZN č.3/2016
o podmienkach držania psov na území obce Hranovnica
(novelizácia č.1 zo dňa 19.4.2018, publikované 20.4.2018)

VZN č.1/2018,
ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda na území obce Hranovnica a o doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení
(publikované 20.4.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.3.2018
(publikované 16.4.2018)

Okresný úrad Poprad, Okresný úrad Prešov, a Regrutačná skupina Prešov:
Dobrovoľná vojenská príprava – propagačný leták
(publikované 4.4.2018)

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Návrh Návštevného poriadku Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma
(publikované 29.3.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.3.2018
(publikované 29.3.2018)

Návrh VZN č.1/2018, ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda na území obce Hranovnica a o doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení
(publikované 28.3.2018)

Obec Hranovnica:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby „Chodník na ulici Hviezdoslavova a SNP v obci Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 27.3.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2/2018:
Stavebné práce – Výmena ozvučenia, osvetlenia a elektroinštalácií v sále Kultúrneho domu v Hranovnici
(publikované 22.3.2018)

Príloha č.1 k výzve na predloženie cenovej ponuky č. 2/2018: Zadanie
(publikované 22.3.2018)

JUDr. Jozef Tarabčák, Hlavná 13, Prešov:
Oznámenie o dražbe majetku f. Anna Dlubačová – DLUKOR
(publikované 16.3.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 28.2.2018
(publikované 15.3.2018)

Prihláška na Noc s Andersenom 2018 (PDF)
(publikované 13.3.2018)

Prihláška na Noc s Andersenom 2018 (DOCX)
(publikované 13.3.2018)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor:
Schválenie vykonania projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade ZO SZZ 35-29 Dubina II, k.ú. Hranovnica – Verejná vyhláška
(publikované 13.3.2018)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním stavby: „Hranovnica – Dubina I a vysielač – výstavba dvoch trafostaníc“ – Verejná vyhláška
(publikované 12.3.2018)

Pozvánka na 42. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 8.3.2018)

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2018 (platný od 1.3.2018)
(publikované 1.3.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.2.2018
(publikované 26.2.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.1.2018
(publikované 15.2.2018)

Zámer nájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 8.2.2018)

Pozvánka na 41. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 5.2.2018)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.1.2018
(publikované 30.1.2018)

Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica
(publikované 30.1.2018)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 26.1.2018)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia (pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 26.1.2018)

Pozvánka na 40. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 25.1.2018)

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 1/2018:
Externé riadenie projektu – Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica
(publikované 18.1.2018)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017
(publikované 16.1.2018)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v roku 2017
(publikované 16.1.2018)

Štatút Obecnej knižnice v Hranovnici
(publikované 16.1.2018)

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
(publikované 11.1.2018)

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2018
(publikované 8.1.2018)

Správne poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou (sadzobník platný od 1.1.2018)
(publikované 4.1.2018)