Archív publikovaných dokumentov 2019

Ohlasovňa pobytu Hranovnica:
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Zuzana Kaprálová, Hranovnica
(publikované 17.7.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.6.2019
(publikované 15.7.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.6.2019
(publikované 30.6.2019)

Oznámenie o mieste uloženia zásielky:
Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 27.6.2019)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti:
Lucia Gurovičová, Hranovnica
(publikované 26.6.2019)

Vyhlásenie 2. kola výberového konania: 3 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby
(publikované 26.6.2019)

Plán odpadového hospodárstva obce Hranovnica na roky 2016 – 2020
(publikované 26.6.2019)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 25.6.2019)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 21.6.2019)

Vyhlásenie výberového konania: 4 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby
(publikované 17.6.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.5.2019
(publikované 14.6.2019)

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
(publikované 11.6.2019)

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
(publikované 11.6.2019)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 10.6.2019)

Správa hlavnej kontrolórky obce Hranovnica zo dňa 20.3.2019, prerokovaná na 5. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 6.6.2019 (finančná kontrola hospodárenia obce)
(publikované 10.6.2019)

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 7.6.2019)

Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 6. júna 2019 (uznesenia č.42/2019 až č.52/2019)
(publikované 7.6.2019)

Oznámenie o mieste uloženia zásielky:
Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 3.6.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.5.2019
(publikované 31.5.2019)

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 31.5.2019)

Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, Nábr. Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad:
Verejná vyhláška: Oznámenie o doručovaní písomnosti „Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte X 41/2019/Zg-05 zo dňa 20.5.2019“
– strany 1 až 14
(publikované 28.5.2019)

Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, Nábr. Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad:
Verejná vyhláška: Oznámenie o doručovaní písomnosti „Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte X 41/2019/Zg-05 zo dňa 20.5.2019“
– strany 15 až 29
(publikované 28.5.2019)

Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, Nábr. Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad:
Verejná vyhláška: Oznámenie o doručovaní písomnosti „Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte X 41/2019/Zg-05 zo dňa 20.5.2019“
– strany 30 až 41
(publikované 28.5.2019)

Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, Nábr. Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad:
Verejná vyhláška: Oznámenie o doručovaní písomnosti „Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte X 41/2019/Zg-05 zo dňa 20.5.2019“
– strany 42 až 52
(publikované 28.5.2019)

Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, Nábr. Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad:
Verejná vyhláška: Oznámenie o doručovaní písomnosti „Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte X 41/2019/Zg-05 zo dňa 20.5.2019“
– strany 52 až 65
(publikované 28.5.2019)

Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor, Nábr. Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad:
Príloha k verejnej vyhláške: Oznámenie o doručovaní písomnosti „Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte X 41/2019/Zg-05 zo dňa 20.5.2019“ – mapa
(publikované 28.5.2019)

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019
(publikované 27.5.2019)

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:
Uznesenie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán z 20. mája 2019
(publikované 26.5.2019)

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:
Zoznam kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa vzdali kandidatúry alebo ktorých kandidatúru odvolala politická strana
(publikované 23.5.2019)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 21.5.2019)

Návrh Záverečného účtu Obce Hranovnica za rok 2018
(publikované 21.5.2019)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 2. polrok 2019
(publikované 20.5.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 30.4.2019
(publikované 15.5.2019)

Oznámenie o mieste uloženia zásielky:
Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 6.5.2019)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania – stavba „Rekonštrukcia ul. Hviezdoslavova v obci Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 6.5.2019)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Hranovnica – Dubina I a vysielač – výstavba dvoch trafostaníc, SO 02 Úprava NN siete smer Vysielač Poprad – Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 6.5.2019)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Stavebné povolenie: stavba „Hranovnica – Dubina I a vysielač – výstavba dvoch trafostaníc“ – Verejná vyhláška
(publikované 6.5.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.4.2019
(publikované 30.4.2019)

Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
Povolenie na vykonanie úplnej krátkodobej uzávierky ciest z dôvodu konania automobilovej súťaže Rallye Tatry 2019 a Green Rallye Tatry 2019
(publikované 29.4.2019)

Oznámenie o mieste uloženia zásielky:
Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 15.4.2019)

Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava:
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
(publikované 15.4.2019)

Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor:
Oznámenie o začatí katastrálneho konania o oprave chyby v katastrálnom operáte a výzva na vyjadrenie sa k veci – Verejná vyhláška
(publikované 15.4.2019)

Okresný úrad Poprad, katastrálny odbor:
Príloha k oznámeniu o začatí katastrálneho konania o oprave chyby v katastrálnom operáte a výzva na vyjadrenie sa k veci
(publikované 15.4.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.3.2019
(publikované 15.4.2019)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
(publikované 15.1.2019, odkaz zmazaný 14.4.2019)

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“
(publikované 12.4.2019)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 11.4.2019)

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:
Informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu
(publikované 9.4.2019)

Zverejnenie elektronickej adresy na  na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
(publikované 9.4.2019)

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:
Určenie volebných okrskov a volebných miestností v obci Hranovnica
(publikované 9.4.2019)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 8.4.2019)

Voľby prezidenta SR 2019:
Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR (30.3.2019) – hlasovanie v obci Hranovnica
(publikované 30.3.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.3.2019
(publikované 29.3.2019)

Oznámenie o mieste uloženia zásielky:
Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 28.3.2019)

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
(publikované 26.3.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa Poprad:
Oznámenie o začatí jarnej kampane 2019 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
(publikované 23.3.2019)

Voľby prezidenta SR 2019:
Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR (16.3.2019) – hlasovanie v obci Hranovnica
(publikované 17.3.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 28.2.2019
(publikované 15.3.2019)

JUDr. Peter Hodermarský, súdny exekútor, Exekútorsky úrad Rožňava:
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti: Božena Luščíková, rod. Slavkovská
(publikované 13.3.2019)

Uznesenia prijaté na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 7. marca 2019 (uznesenia č.30/2019 až č.41/2019)
(publikované 8.3.2019)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Upozornenie na zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu lesov pred požiarmi a jarné vypaľovanie trávy
(publikované 7.3.2019)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti:
Anna Gavalerová, Hranovnica
(publikované 7.3.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.2.2019
(publikované 1.3.2019)

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 27.2.2019)

Voľby prezidenta SR 2019:
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky – 16. marca 2019

(publikované 25.2.2019)

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2018)
(publikované 25.2.2019)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti:
Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 21.2.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.1.2019
(publikované 15.2.2019)

Voľby prezidenta SR 2019:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
(publikované 11.2.2019)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(schválené Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici 6.2.2019 – uznesenie č.24/2019publikované 11.2.2019)

Štatút Obce Hranovnica
schválený Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici 6.2.2019 – uznesenie č.22/2019,publikované 11.2.2019)

Uznesenia prijaté na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 6. februára 2019 (uznesenia č.20/2019 až č.29/2019)
(publikované 8.2.2019)

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 1. polrok 2019
(publikované 6.2.2019)

Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica:
Predtlačený formulár na poukázanie 2% dane pre DHZ Hranovnica
(Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby)
(publikované 6.2.2019)

Ústavný súd Slovenskej republiky:
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov samosprávy a proti výsledku volieb uskutočnených 10. novembra 2018 v obci Hranovnica
(publikované 5.2.2019)

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:
Informácie pre voliča
(publikované 4.2.2019)

Voľby do Európskeho parlamentu 2019:
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
(publikované 4.2.2019)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním stavby: „Hranovnica – Dubina I – vysielač, výstavba dvoch trafostaníc, SO 02 Úprava NN siete smer Vysielač Poprad – Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 4.2.2019)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby: „Hranovnica – Dubina I – vysielač, výstavba dvoch trafostaníc“ – Verejná vyhláška
(publikované 4.2.2019)

Voľby prezidenta SR 2019:
Určenie volebných okrskov a volebných miestností v obci Hranovnica
(publikované 2.2.2019)

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 30.1.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 15.1.2019
(publikované 30.1.2019)

Voľby prezidenta SR 2019:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
(publikované 30.1.2019)

Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov:
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Zuzana Horváthová, Hranovnica
(publikované 28.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú  domácu spotrebu
(publikované 24.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu (infomačný leták)
(publikované 24.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu (infomačný leták)
(publikované 24.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Predaj ošípanej pre vlastnú spotrebu (tlačivo)
(publikované 24.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Registrácia chovu s v jednou ošípanou na domácu spotrebu (tlačivo)
(publikované 24.1.2019)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na I. polrok 2019
(publikované 16.1.2019)

Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o.:
Oznam o konaní revíznych a servisných auditov v Hranovnici
(publikované 15.1.2019)

Faktúry Obce Hranovnica doručené do 31.12.2018
(publikované 15.1.2019)

Voľby prezidenta SR 2019:
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
(publikované 15.1.2019)

Voľby prezidenta SR 2019:
Informácie pre voliča
(publikované 15.1.2019)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 15.1.2019)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 15.1.2019)

Obecná knižnica v Hranovnici:
Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2018 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

(publikované 14.1.2019)

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2019
(publikované 11.1.2019)