Folklórny súbor „Lučka“

V roku 2011 si pripomíname 30 rokov od založenia folklórnej skupiny. Preto si pripomeňme niektoré momenty:

Hranovnica bola v minulosti bohatá na zvyky a obyčaje, ale najmä na piesne, ktoré sa časom  vytratili z našej dediny.  V minulosti sa dedina ozývala spevom, či už pri robote na
roli, či v nedeľu poobede, alebo pri zábave. Ak začneme od jari, až do „Vilii“ a cez „fašangy“, tak  je to naozaj  bezodná studňa tradícií a zvykov našich prarodičov. Robota bola zlá, mozoľnatá, ale vďaka piesni, v ktorej všetko vyspievali, vydržali. A mali o čom spievať, aj príležitosť si zaspievať, Keďže tieto zvyky a obyčaje sa pomaly začali vytrácať, prišla s myšlienkou  obnoviť tradície a najmä piesne, ktoré našim rodičom či prarodičom pomáhali sa dostať cez všetky ťažkosti ako je rok dlhý v roku 1981 predsedníčka
Mária Šmelková na schôdzi výboru Slovenského zväzu žien v Hranovnici za podpory ostatných členiek výboru ani nie založiť súbor, ale obnoviť tradície, ale najmä  oživiť piesne, ktoré sa v našej obci spievali. Tak sa to začalo. Každý chcel prispieť k prvému vystúpeniu, ktoré nieslo názov „Hranovnica moja, jak se mi beleješ“, podľa úvodnej piesne programu. Prvý program obsahoval prakticky celý rok v skratke cez piesne, začal predstavovať obec Hranovnicu, potom tam boli piesne svadobné, regrúcke, či prekáračky, ktoré boli typické pri zábave, kde ospevovali rôzne príhody, alebo zlozvyky v našej obci. No to všetko by sa neuskutočnilo, keby zanietení nenavštívili všetky domácnosti v obci, a neotvorili „lemhauzy a malovane kasty“. Z nich  povyberali to, čo bolo potrebné pre vystúpenie. A tak sa to začalo. Myšlienka neostala myšlienkou, ale pokračovala a to ďalším vystúpením pod názvom „Od jari až do Vilii staré zvyky nám ožili“ 26.12.1981. To bolo vystúpenie,  v ktorom už boli podrobne  spracované zvyky a obyčaje z celého roka.A tak to pokračovalo až doteraz. Folklórna skupina „Lučka“ /ďalej FS/ má spracované takmer všetky obdobia a udalosti, ktoré sa počas roka udejú na dedine. Skupina za svojho účinkovania sa zúčastnila mnohých významných podujatí na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako víťaz okresných súťaží  reprezentovala na krajských  súťažiach, kde získala významné ocenenia za autentické spracovanie. Folklórna skupina nie je len tanečná a spevácka, ale viac-menej jej vystúpenia majú prvky ľudového divadla, v ktorom  členovia súboru predstavujú autentické  postavy zo života obce. Že to práca nebola márna, svedčí o tom aj záujem STV, ktorá v roku 1990 v našej obci nakrútila štedrovečerné zvyky, ktoré boli odvysielané viackrát na STV. V roku 2006 Národný ústav v Bratislave  nakrútil časť zvykov a nahrávku odvysielal v televízii a poskytol ju aj do zahraničia. FS sa zúčastnila rôznych festivalov a bola skoro každoročným účastníkom Zamagurských folklórnych slávností. V decembri roku 2001 Slovenský rozhlas –  stanica Regina odvysielal v relácii „Cimbal paráda“ po navštívení našej obce s členmi FS Lučka vstup nielen o obci a jej zvykoch, ale aj o činnosti FS. Odvysielal aj pesničky, ktoré naspievala FS na svojej pravidelnej skúške. O tom, že naša obec a jej tradície v podaní FS sú autentické bolo aj to, že v spomínanej relácii odvysielal všetky vstupy, ktoré boli v našej obci nahraté. To, že ich FS zaujala, a že v našej obci máme naozaj autentické piesne a reprezentatívne osobnosti FS je dôkazom aj to, že jej traja členovia a to Mária Šmelková, Marta Vallušová a Michal Raček ml. boli pozvanní na nahrávanie do Košíc do hudobného štúdia a nahrali piesne, ktoré boli odvysielané v spomenutej relácii. Mohli by sme menovať ďalšie a ďalšie skutočnosti, ktoré svedčia o tridsaťročnej reprezentácii nielen našej obce, ale aj o bohatstve zvykov, tradícií a piesní, ale aj o nositeľoch týchto tradíci, že ich zanietenosť nie je márna.  Vedúcou folklórnej skupiny od jej založenia je Mária Šmelková,  ktorá je nielen jej zakladateľkou,  ale aj scénaristkou, režisérkou všetkých vystúpení. Je autorkou klapancií, prekáračiek a niektorých piesní ako napr.: Prečo si se mily…., Vzal by som si dziefče…., F Kuce Vam vo velkom gazdovali…., Keby som ja znala, dze moj mily kosi…., Do našej dzedziny…. a mnohých iných, ktoré sa spievali v spomenutých vystúpeniach.   Ako už bolo spomenuté, FS nemala pri vzniku myšlienky žiadny názov, vznikla spontánne, ale keďže pokračovala v činnosti aj naďalej, bolo potrebné k ďalšiemu účinkovaniu a reprezentovaniu dať „meno“ tejto FS. Tak vznikla myšlienka, že FS bude pomenovaná najobľúbenejším miestom Hranovničanov a to „LUČKA“.

FS najprv bola pod ZO SZŽ v Hranovnici. V krojoch, ktoré sa našli „v kastoch v lemhazoch“ sa naďalej vystupovať nedalo, tak z prostriedkov Osvetovej besedy v Hranovnici v r. 1983  bola zakúpená modrotlačová látka, z ktorej si členovia FS svojpomocne ušili kroje. Tieto neboli reprezentatívne, a tak si ďalšie kroje ušili z vlastných prostriedkov. Keďže MKS v Hranovnici, ktoré bolo založené v r.1985 a pod neho spadala aj činnosť FS, nemalo finačné prostriedky na materiálne zabezpečenie činnosti FS, tak si ju pod svoje krídla zobralo vtedajšie JRD v Hranovnici, ktoré im dalo ušiť kroje, v ktorých ešte niektorí členovia účinkujú. V roku 1991 MKS bolo zrušené, a tak FS účinkovala pod obcou.
Na začiatku pôsobenia skupiny jadro tvorili manželské páry. V súčasnosti sú členmi aj rodičia s deťmi. Sú tam deti, vnúčatá, ale aj pravnúčatá tých, ktorí v minulosti v tejto skupine  účinkovali.
FS má vo svojom repertoári spracovaný celý rok – „Paračky, Fašangy, Jamky, Maje, Seno, Nedzela poobedze, Maliny, Regruci, Len, Vianoce, Svadzba“. Folklórny skupina za zameriava na zvyky, obyčaje a ľudovú tvorivosť výlučne z našej obce. FS počas 30-tich rokov svojej činnosti uskutočnila množstvo vystúpení .  Aj v období pod patronátom  JRD Hranovnica nereprezentovala len JRD, ale obec Hranovnicu a jej duchovné bohatstvo pri rôznych výročiach , významných životných jubileách, kultúrno –spoločenských podujatiach, spomenieme aspoň niektroé z nich:
výročné schôdze JRD Hranovnica r.1984, 1986, 1988, 1989 /40. výročie JRD/, 1999 / 50.výročie JRD/, 20. výročie JRD Sp. Bystré,
– vystúpenia v  družobných JRD – v Džbánove, Drienčanoch, Viničkách /prehliadka FS pri JRD/,
  50.-te výročie posviacky kňazstva a životného jubilea p.f. Vasilika, vysviacka a životné jubileum p.f. Hlavčáka, primície Mariána Husára,
-120. te výročie dobrovoľného hasičskeho zboru Hranovnica, Symboly obce, 50. te výročie ZŠ, posedenia s dôchodcami, odhalenie pamätnej tabule rodáka Jozefa Štolca, návšteva premierky SR p. Radičovej,
 – účasť na prehliadkach a okresných súťažiach FS, ako víťaz okresnej súťaže FS s vianočným programom a okresnej súťaže mimoškolského vzdelávania  účasť na krajskom kole, na  súťaži  “Spieva celá rodina” /víťazi 2x/, účasť na krajskom kole, viacročné účinkovanie na Zamagurských folklórnych slávnostiach v hlavnom
i nočnom programe s pásmom “Od jari do Vilii staré zvyky nám ožili” sa FS predstavila účastníkom Wolkerovej Polianky za celoštátnej účasti významných osobností kultúrneho a spoločenského života. FS v spolupráci s OOS v Poprade usporiadala viacero podujatí. Jedným z nich bol aj metodický deň. Na základe toho vzniklo pozvanie na vystúpenie v Zemianskych Kostoľanoch a Nitrianskom Pravne. FS prijala aj ďalšie pozvania napr. na festival mieru a priateľstva v Košiciach, nasledovali vystúpenia v Kežmarku počas vianočných slávností, na hrade, amfiteátri, v evanielickom kostole, na Štrbe viackrát, na festivaloch v L. Tepličke, Kravanoch, Heľpe, Vernári, vo Svite, Telgárte, Sp. Hanušovciach, Markušovciach, Tatranských  Zruboch, Tatranskej Polianke, Šuňave, na Orave v Bielom Potoku. Ďalším významným podujatím v našej obci, na ktorom sa predstavila FS bolo podujatie, ktorého sa zúčastnili účastníčky svetového kongresu žien za mier. Vyvrcholením podujatia bolo zasadenie stromu mieru v areáli ZŠ.
– počas  30-ročného pôsobenia  FS sa uskutočnil
i celovečerné vystúpenia po dnázvom: “Hranovnica moja, jak se mi beleješ”, “Od Jari do Vilii staré zvyky nam ožili” v dvojakom spracovaní,  “Fašangy”, “Paračky”, ”Regruci”, “Pot obločkom lavička”, “Prišli sme Vam koledovac”.  Azda naviac vystúpení a úspechov malo autentické spracovanie štedrej večere a vianočných zvykov. Viackrát FS uskutočnila vystúpenia s témou Vianoc v obci “pod holým nebom”,. V roku 1994 za účasti významných osobností a to predsedu MS p. Markuša, krajského metodika z  KOS v Košiciach.
Ak by sme chceli spísať vystúpenia, účinkovanie, hosťovanie FS, alebo ich členov počas tridsaťročného obdobia, určite by to bola pekná kôpka husto popísaných listov. My chceme iba to, aby to, čo FS zachovala z bohatej klenotnice našej obce “nezapadlo prachom”, ale našlo pokračovanie.
Veríme, že dedičstvo  našich starých otcov a materí zostane v našich srdciach  a budeme ich odovzdávať ďalším generáciám, deťom, vnúčatám, aby sa nám toto dedičstvo nevytratilo z našej obce.
Na záver poďakovanie tým, ktorí  akokoľvek prispeli k tomu, aby sme tu boli aj po 30-tich rokoch a tým, ktorí budú v činnosti FS pokračovať. Naše poďakovanie patrí aj O
becnému zastupiteľstvu v Hranovnici na čele so starostom obce Ing. Martinom Benkom, za to, že podporuje činnosť FS aj finančným príspevkom z obecného rozpočtu na vydanie CD. Táto investícia nie je len pre FS, ale pre zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. FS oslávi svoje 30.-te výročie založenia vystúpením v kultúrnom dome v Hranovnici 6.3.2011, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame.

Zloženie súboru:
Vedúca:
Mária Šmelková
SNP č. 99
059 16 Hranovnica
tel.: 052 / 7795 210

Harmonikári: Martin Liptaj, Martin Friedmann, Marek Klieščik
Členovia súboru v roku 2011:
Benko Adam, Benko Andrej, Benko Ľudovít, Benková Lucia, Benková Tamara, Budaj Michael, Dzivjaková Lenka, Friedmann Martin, Friedmann Maroš, Gajanová Monika, Guziaková Angelika, Chodanič Ľubomír, Chodaničová Veronika, Juráčková Zuzana, Juráčková Karolína, Kedzuch Marián, Kedžuchová Marta, Klieščik Marek, Klieščiková Silvia, Kopáčová Miroslava, Kopáčová Stanislava, Krajčová Simona, Liptaj Martin, Liptajová Katarína, Liptajová Lucia, Majerčáková Zuzana, Majerčáková Zdenka, Mayerová Veronika, Oravcová Vladimíra, Palgutová Dominika, Pavličková Veronika, Pernišová Viktória, Račeková Mária, Sabová Michaela, Smolárová Miroslava, Šmelko Matúš, Šmelková Mária, Turňa Peter, Vallušová Marta.

 

Zoznam všetkých členov FS „Lučka“ účinkujúcich od roku 1981 do roku 2011

Fotografie z 30 ročnej histórie FS „Lučka“