Obecná knižnica

Poloha na mapeObecná knižnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

Pracovníčka:
Zdenka Benková
tel. 052 / 7795 139
e-mail: kniznica@hranovnica.sk

 

 Výpožičná doba
 Pondelok 8.00 – 11.00 obedňajšia prestávka 13.00 – 18.00
 Štvrtok


Členské poplatky v roku 2018:

 • dospelý čitateľ: 1,50,- €

 • študent SŠ, VŠ: 1,00,- €

 • deti do 15 rokov: 0,50,- €

 • dôchodcovia: zdarma

Ďalšie poplatky:

 • za I. upomienku: 0,30,- €

 • za II. upomienku: 0,60,- €

 • za III. upomienku: 1,00,- €

 • za poškodenie etikety čiarového kódu: 0,50,- €

 • za stratu čitateľského preukazu: 0,50,- €


Dokumenty obecnej knižnice:

Štatút Obecnej knižnice v Hranovnici

Informácie o službe „Knižnica do domu“

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2016 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2016

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2015

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2014

 

Knižný fond v knižnici k 31.12.2017 tvorí 11 177 kníh a je rozdelený nasledovne:

 • krásna literatúra pre deti: 4058 kníh

 • náučná literatúra pre deti: 635 kníh

 • krásna literatúra pre dospelých: 4608 kníh

 • náučná literatúra pre dospelých: 1876 kníh

Registrovaní čitatelia za rok 2017:

V roku 2017 bolo v knižnici registrovaných 262 čitateľov, z toho 158 detí do 15 rokov, 12 študentov, 60 dospelých a 32 dôchodcov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku knižnice. Od roku 2004 je knižný fond spracovaný programom LIBRIS.

Príspevok Obecného úradu a Ministerstva kultúry SR na nákup kníh:

 • rok 2010: 1311,85 € – nákup 245 kníh

 • rok 2011: 1400,00 € – nákup 110 kníh

 • rok 2012: 1500,00 € – nákup 190 kníh

 • rok 2013: 1500,00 € – nákup 195 kníh

 • rok 2014: 1452,99 € – nákup 191 kníh

 • rok 2015: 1801,64 € – nákup 244 kníh

 • rok 2016: 2200,11 € – nákup 255 kníh

 • rok 2017: 2020,72 € – nákup 273 kníh

Správa o využití poskytnutej dotácie z rozpočtu FPU na projekt s názvom „Doplnenie knižného fondu o nové knihy – nákup kníh:

V roku 2017 nám bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie knižného fondu o nové tituly“ vo výške 1 000,- € a spolufinancovaním vo výške 120,72 €. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup knižničného fondu do obecnej knižnice. Realizáciou tohto projektu bola naša knižnica obohatená o 153 knižných jednotiek v celkovej hodnote 1120,72 €, ktoré sú spracované a zaprírastkované pod prírastkovými číslami 13358 – 13630  v nasledujúcom členení:

 • krásna literatúra pre dospelých – 70 ks
 • krásna literatúra pre deti a mládež – 72 ks
 • náučná literatúra pre deti a mládež – 7 ks
 • náučná literatúra pre dospelých – 4 ks

Uvedené knižné jednotky sú riadne označené pečiatkou s textom „Zakúpené publikácie finančne podporil Fond na podporu umenia“ a sú umiestnené v priestoroch knižnice pre čitateľov. Pri nákupe literatúry a výbere dodávateľa sme sa snažili o čo najefektívnejšie využitie poskytnutých finančných prostriedkov a vychádzali sme najmä z potrieb a zloženia čitateľov knižnice, snažiac sa vyhovieť ich požiadavkám.

Cieľom projektu bolo vyhovieť požiadavkám rôznych skupín čitateľov v čo najväčšom rozsahu, podporovať záujem občanov o literatúru a získavať nových čitateľov, pričom je potrebné obnovovať a dopĺňať knižný fond o stále nové a požadované knižné jednotky.

V roku 2017 sa vykonala v Obecnej knižnici v Hranovnici revízia knižného fondu, po ktorej bolo z dôvodu poškodenia, vyradených 452 zväzkov zastaralých kníh rôznych žánrov v sume 499,29 €. K 31.12.2017 musíme skonštatovať, že napriek ponuke viacerých aktivít knižnice a nákupu moderných zaujímavých titulov v rôznych oblastiach literatúry, sa počet čitateľov nezvyšuje, ani sa nemení ich skladba, pričom ponuka poskytnutých podujatí podchytáva širšie skupiny čitateľov. V minulom roku nebol žiaden záujem o využite internetových služieb v knižnici, ani o ostatné služby, ako sú kopírovanie, skenovanie dokumentov, či ďalšie poskytnutie služby Knižnica do domu. Knižnica nezaznamenala na nákup kníh žiadny iný finančný sponzorský dar. Od čitateľov, obyvateľov obce, vydavateľstiev a rôznych organizácií získala darom 19 zväzkov kníh.

Celkový prírastok knižničného fondu bol 273 zväzkov kníh, v celkovej hodnote 2 020,72 €.