Dokumenty samosprávy

Štatút obce Hranovnica
schválený Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici 18.9.2015 – uznesenie č. 70/2015
(publikované 22.9.2015)

Kódex diskutujúceho na facebookovej stránke obce Hranovnica
(publikované 20.12.2014)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hranovnica
na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom na 2025
(publikované 3.11.2015)

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hranovnici,
platný od 30. januára 2015, novelizovaný 30.10.2015
(publikované 3.11.2015)

Smernica č.1/2015 o verejnom obstarávaní
(publikované 1.6.2015)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 20.4.2018)

Požiarny poriadok obce Hranovnica
(publikované 29.12.2015)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hranovnica

Cintorínsky poriadok obce Hranovnica
platný od 24.11.2006

Popis systému nakladania s odpadom