Zriadenie komisií

VOLEBNÉ OBDOBIE 2014 – 2018

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb  zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č.6/2014 zo dňa 14. decembra 2014 pre volebné obdobie 2014 – 2018 zriadilo tieto komisie:

a) komisia ekonomická, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku,

b) komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a protipovodňovej prevencie,

c) komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, zdravotného a sociálneho zabezpečenia,

d) komisia starostlivosti o Rómsku komunitu,

e) komisia propagačná.

Zoznam členov komisií si môžete pozrieť tu.

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

  1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
  2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
  3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

Komisie sa schádzajú podľa potreby. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.