Úradná tabuľa

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 20.8.2019)

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti:
Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 15.8.2019)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Stavebné povolenie pre stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. SNP v obci Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 13.8.2019)

Zámer nájmu časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Stanislav Pušpacher, Mlynská 232/7, 059 16 Hranovnica
(publikované 13.8.2019)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 7.8.2019)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hranovnica
(publikované 31.7.2019)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 31.7.2019)