Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 1/2018:
Externé riadenie projektu – Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica
(publikované 18.1.2018)

 

 

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie:
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020
(publikované 11.1.2018)

Poznámka:
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR.

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2018
(publikované 8.1.2018)

Správne poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou (sadzobník platný od 1.1.2018)
(publikované 4.1.2018)

Brantner Poprad s.r.o.:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2018
(publikované 29.12.2017)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na I. polrok 2018
(publikované 26.11.2017)

Vyhlásenie mimoriadnej situácie starostom obce Hranovnica – cesta I/66
(publikované 19.6.2017)