Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnutím zo dňa 1. februára 2019  vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil:

 1. deň ich konania na sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do 22.00 hod.,
 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019,
 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.

Slovensko bude mať v Europarlamente zastúpenie v počte 14 poslancov.

 

Spôsob hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 2019 (v skratke)

 • Volič po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie.
 • Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie.
 • Svojim podpisom v zozname voličov potvrdí prevzatie hlasovacích lístkov a obálky opečiatkovanej pečiatkou obce.
 • Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
 • Volič vo vyhradenom priestore na úpravu hlasovacích lístkov vloží do obálky jeden hlasovací lístok.
 • Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky môže vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac dvoch kandidátov, ktorým dáva prednosť – prednostné hlasy.
 • Ak sa volič pomýli v upravovaní hlasovacích lístkov okrsková volebná komisia mu vydá nový hlasovací lístok. Nesprávne upravený hlasovací lístok je volič povinný vložiť do schránky vyhradenej na tento účel. Takáto schránka bude riadne označená.
 • Do tejto schránky je volič povinný vložiť aj hlasovacie lístky, ktoré nepoužil čiže všetky lístky okrem jedného, ktorý vložil do obálky. Ak si túto povinnosť volič nesplní, hrozí mu pokuta vo výške 33,- €.
 • Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť výlučne platným slovenským cestovným dokladom, spolu s ktorým predloží aj čestné vyhlásenie občana SR o trvalom pobyte v cudzine. Tlačivo čestného vyhlásenia voličovi môže poskytnúť na požiadanie aj okrsková volebná komisia.

 

V priložených súboroch Vám prinášame všetky potrebné informácie k voľbám do Európskeho parlamentu 2019. Kompletné informácie o voľbách sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-ep

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách nájdete tu: http://www.minv.sk/?ep-klkandidati.

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
(publikované 4.2.2019)

Informácie pre voliča
(publikované 4.2.2019)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
(publikované 26.3.2019)

Informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu
(publikované 9.4.2019)

Zverejnenie elektronickej adresy na  na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
(publikované 9.4.2019)

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v obci Hranovnica
(publikované 9.4.2019)

Zoznam kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa vzdali kandidatúry alebo ktorých kandidatúru odvolala politická strana
(publikované 23.5.2019)

Uznesenie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán z 20. mája 2019
(publikované 26.5.2019)

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019
(publikované 27.5.2019)