Stará Čistiareň odpadových vôd v Hranovnici

Už koncom marca 2017 je naplánovaný začiatok jednej z najvýznamnejších investičných akcií tohoto volebného obdobia – Modernizácia a rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd v Hranovnici.  V tejto súvislosti Vám prinášame fotoreportáž, ako vyzerá areál ČOV dnes.

Pripomíname, že stará čistiareň odpadových vôd bola vybudovaná koncom 80-tych rokov v rámci tzv. Akcie „Z“ (skolaudovaná v roku 1990) a bez výraznejších investícií slúžila až dodnes. V súčastnosti už je táto stavba nevyhovujúca z technologického a kapacitného hľadiska. Nová ČOV bude využívaná viac ako 85 % obyvateľov napojených na verejnú kanalizačnú sieť. Existujúca ČOV je projektovaná pre 1000 obyvateľov a momentálne využívaná 2 512 obyvateľmi. Realizáciou projektu sa zvýši kapacita ČOV výhľadovo pre 3 200 obyvateľov obce Hranovnica. Predpokladaná dĺžka realizácie stavebnej časti projektu je 5 mesiacov. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu (vrátane spolufinancovania) predstavujú sumu 1 374 057,63 €. Tento projekt sa realizuje prostredníctvom finančnej podpory z Európskej únie, z Operačného programu Kvalita životného prostredia a Kohézneho fondu EÚ.

Ing. Martin Valluš

Informácia o realizácii projektu:
„Modernizácia a rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“
(publikované 8.3.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...