Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3/2017: Činnosť stavebného dozoru na stavbe „Zberný dvor“

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 3/2017 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky sú služby – činnosť stavebného dozoru na stavbe „Zberný dvor“ podľa priloženého výkaz-výmer.

Výzva na predloženie cenovej ponuky č.3/2017:
Činnosť stavebného dozoru na stavbe „Zberný dvor“ podľa priloženého výkaz – výmer
(publikované 24.3.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...