Výročná členská schôdza Urbariátu Hranovnica

Výbor Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Hranovnica, v zmysle § 14 odst. 1 Stanov spoločenstva zvoláva XXV. valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 2017, t. j. nedeľa, o 14.00 hod. v kinosále kultúrneho domu obce Hranovnica. 

Prezentácia podielnikov bude v čase od 12.30 do 14.00 hod.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu, voľba mandátovej a návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice.
  3. Výročná správa výboru o činnosti spoločenstva za rok 2016.
  4. Riadna účtovná závierka k 31. 12. 2016, jej schválenie,  návrh na rozdelenie zisku za rok 2016.
  5. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2016 a stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016.
  6. Voľba členov dozornej rady spoločenstva.
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Účasť na valnom zhromaždení je potrebná z dôvodu uznášania schopnosti! V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, poverte splnomocnením blízku osobu. Ak nemáte blízku osobu, doporučujeme poveriť splnomocnením člena výboru a splnomocnenie zaslať na adresu Urbariátu. V prípade, že valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, nebudú sa môcť vyplatiť podiely zo zisku za rok 2016.

Prosíme o dodržanie prezentácie, aby sa mohla schôdza začať v stanovenom čase o 14.00 hod.

 

Tomáš Šavel, v. r.
predseda spoločenstva

Mária Malatinová, v. r.
tajomník spoločenstva

Mohlo by Vás zaujímať...