Vyhlásenie výberového konania: Riaditeľ Základnej školy Hranovnica

Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica, IČO: 00326224 v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Sládkovičova 510, Hranovnica:

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie:
Riaditeľ Základnej školy,  Sládkovičova 510, Hranovnica

(publikované 7.4.2017)

 

Mohlo by Vás zaujímať...