Vyhlásenie mimoriadnej situácie starostom Obce Hranovnica

Vplyvom zimného obdobia s častým kolísaním teplôt a vplyvom následných jarných jednorazových výdatných zrážok nastalo vo väčšej miere k odplaveniu časti strmého svahu cestnej komunikácie, čo má za následok zosunutie svahu cesty a časti vozovky po šmykovej ploche do päty cestného telesa, nadmerný pokles cestného telesa, porušenie vozovky stále zväčšujúcimi sa trhlinami, znefunkčnenie jestvujúcich bezpečnostných zariadení ( zvodidiel ) – teda vznik havarijného stavebno-technického stavu cesty I/66 v predmetnom úseku ohrozujúceho bezpečnosť a zdravie všetkých účastníkov cestnej premávky. Stavebno-technický stav cesty I/66 v predmetnom úseku je v havarijnom stave a nezodpovedá požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu.

Vyhlasujem v zmysle § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

MIMORIADNU SITUÁCIU

na území obce Hranovnica dňom 19. júna 2017 k 13.00 hodine.

 

Vladimír Horváth
starosta obce Hranovnica

 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie starostom obce Hranovnica – cesta I/66
(publikované 19.6.2017)

Mohlo by Vás zaujímať...