Chodníky majú byť pre chodcov, nie pre autá !

Vyjadrenie zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru Hranovnica k výstavbe chodníka na ul. SNP a Hviezdoslavova:

Vážení občania Hranovnice,

sme súčasťou Vašej obce a preto si prirodzene všímame aj dianie v nej. Preto ani nám neuniklo, že obec realizuje na uliciach SNP a Hviezdoslavova po osi cesty I/66 stavbu chodníka. Vítame túto iniciatívu, pretože to nesporne zlepší bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vo vzťahu vodič – chodec.

Na druhej strane sa taktiež nedalo nevšimnúť si, že aj do obce Hranovnica dorazil „fenomén“ z veľkých miest a to parkovanie vozidlami na už vybudovanom úseku chodníka. Ide najmä o úsek ulice Hviezdoslavovej, pri križovatkách cesty I/66 s miestnymi komunikáciami ulíc Víťazstva a Družstevná, no predpokladám, že toto sa bude postupne rozmáhať aj na iných úsekoch. Parkovanie ako také na chodníku nie je zakázané, ale platia tu pravidlá, ktoré sú striktne definované v Zákone NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení (ďalej len „zákon o cestnej premávke“).

Podľa § 25 ods. 1 písm. q) zákona o cestnej premávke vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem výnimiek, o ktorých hovorí § 52 ods. 2 zákona o cestnej premávke, podľa ktorého iní účastníci cestnej premávky než chodci chodník nesmú používať. Výnimkou je len situácia, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Aj v tomto prípade však auto smie ísť po chodníku len v prípade, že je to bezprostredne nevyhnutné pre zaparkovanie na chodníku, pričom svojou jazdou nesmie obmedziť či ohroziť chodcov (§ 2 psím. h) zákona o cestnej premávke.

Prečo o tom hovorím? Jednoducho. Vodiči, uvedomte si, že aj chodník je súčasťou ciest a preto pravidlá cestnej premávky platia aj na chodníku. V minulosti si nepamätám, aby niekto v spomínanom úseku parkoval svoje vozidlo na ceste I/66. Prečo by to malo byť iné, ak je tam chodník? Preto Vás aj touto cestou žiadam o maximálnu ohľaduplnosť voči iným obyvateľom obce. A taktiež žiadam chodcov, aby výhradne používali chodník a nie cestu, pretože aj táto povinnosť chodcom vyplýva priamo zo zákona o cestnej premávke (§ 52 ods. 1).

V prípade, že sa situácia nezlepší, budeme nútení pristúpiť k nepopulárnemu kroku a to pokutovaniu vodičov a taktiež chodcov, za nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky ohľadom správneho parkovania na chodníku a jeho používania. Vodičom a aj chodcom v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení(§22 ods. 3 písm. l) hrozí za takýto priestupok bloková pokuta na mieste až do výšky 50 € a v správnom konaní až do výšky 100 € (§22 ods. 2 písm. g).

Vážení Hranovničania: záverom verím, že si moje slová zoberiete k srdcu a že vyššie spomínané nedostatky odstránite.

S pozdravom

por. Mgr. Ján Janík
zástupca riaditeľa OO PZ Hranovnica

Mohlo by Vás zaujímať...