Plán skúšok sirén v roku 2018

Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov preskúšavanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR. V súlade so znením § 5 vyhlášky MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a na základe požiadaviek právnických osôb prevádzkujúcich autonómne systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb ( ďalej len „AuSVaV“) bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2018 vykonané v termínoch a spôsobom uvedeným v prílohe pokynov, ktoré vydalo MV SR, sekcia krízového riadenia.

Aktivácia elektromotorických sirén – hlasitá skúška sirén o 12.00 hod. dvojminútovým stálym tónom bude vykonaná v dňoch:

 • 12.1.2018,
 • 9.2.2018,
 • 9.3.2018,
 • 13.4.2018,
 • 11.5.2018,
 • 8.6.2018,
 • 13.7.2018,
 • 10.8.2018,
 • 14.9.2018,
 • 12.10.2018,
 • 9.11.2018,
 • 14.12.2018.

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2018
(publikované 8.1.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...