Spomienkový akt pri príležitosti 110. výročia narodenia prof. Jozefa Štolca

V roku 2018 si pripomíname 110. výročie narodenia významného hranovnického rodáka, jazykovedca prof. Jozefa Štolca. Pri tejto príležitosti Obec Hranovnica pozýva občanov na spomienkový akt, ktorý sa bude konať v nedeľu 18. marca 2018 o 15.00 hod. pri pamätnej tabuli, ktorá je osadená na priečelí budovy Obecného úradu v Hranovnici.

Život a tvorba prof. Jozefa Štolca:

Jozef Štolc sa narodil ako syn kováča 24. marca 1908 v Hranovnici. Pracoval v oblasti výskumu slovenského jazyka, najmä výskumu slovenských nárečí. Venoval sa otázkam jazykovej kultúry a jazykovej výchovy. Bol známy ako redaktor jazykovedných časopisov, stredoškolský učiteľ, pedagóg na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave a napokon ako vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Profesor Štolc je autorom alebo spoluautorom mnohých článkov a knižných diel z oblasti jazykovedy, medzi ktoré patria najmä Atlas slovenského jazyka a knihy Reč Slovákov v Juhoslávii, Nárečie troch slovenských ostrovov v Maďarsku a Slovenská dialektológia.  Je jedným z troch autorov Slovenskej gramatiky (Pauliny, E. – Ružička, J. – Štolc, J.) a hlavný autor dvoch zväzkov Atlasu slovenského jazyka. V roku 1976 získal striebornú Čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. Zomrel 15. júla 1981 v Bratislave. 

 • Študoval na Meštianskej škole v Kežmarku, Reálnom gymnáziu v Levoči a Spišskej Novej Vsi, kde v roku 1928 maturoval.
 • V rokoch 1928 – 1932 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk – nemecký jazyk  a v rokoch 1932 – 1933 študoval na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity nemecký jazyk. Docentúru získal v roku 1949 a tituly kandidát vied a doktor vied v rokoch 1964 a 1969.
 • V rokoch 1935 – 1940 pôsobil na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi a na gymnáziu v Bratislave.
 • V rokoch 1940 – 1945 pracoval na Ministerstve školstva a národnej osvety v Bratislave. 
 • V rokoch 1945 – 1948 bol členom stálej komisie pre stanovenie úradných názvov miest, obcí a osád pri Povereníctve vnútra. Pôsobil ako podpredseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, podpredseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, bol člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk a člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk.
 • V rokoch 1946 – 1951 pracoval v Slovenskej akadémie vied a umení  ako vedecký pracovník, riaditeľ Jazykovedného ústavu, prednosta vedeckých ústavov a vedúci kancelárie prezídia.
 • V roku 1951 pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave ako redaktor a v rokoch 1952 –1953 ako odborný redaktor Slovenského pedagogického nakladateľstva v Bratislave.
 • V rozmedzí rokov 1953 – 1954 pôsobil ako vedecký pracovník Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied.
 • V rokoch 1954 – 1959 pracoval na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave ako docent a zástupca profesora.
 • V rokoch 1960 – 1963 bol  vedeckým pracovníkom pobočky Ústavu pro jazyk český Československej akadémie vied v Brne.
 • V období  od 1964 – 1966 bol pracovníkom Ústavu slovenského jazyka SAV.
 • V rokoch 1967 – 1976 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník a vedúci vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

V roku 2008 bola prof. Štolcovi odhalená pamätná tabuľa na budove Obecného úradu v Hranovnici a na jeho počesť usporadúva každoročne Základná škola v Hranovnici súťaž v prednese poézie a prózy „Štolcova Hranovnica“. 

spracoval: Ing. Martin Valluš

 

zdroje: 

Peter ROTH a kol.: Dejiny obce Hranovnica, 1998, Hranovnica, ISBN 80-967962-3-2, s. 132

https://www.vedatechnika.sk/SK/ENOVINY/PISALIDEJINYVEDY/Stranky/Jozef-Stolc%E2%80%93vyznamny-slovensky-dialektolog.aspx

http://poprad.dnes24.sk/spomienka-a-vystava-venovana-jozefovi-stolcovi-104049

http://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/1976-1985/Stolc,%20Jozef.html

 

Mohlo by Vás zaujímať...