Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 3. mája 2018 od 14.00 hod. až do odvolania.

Každý je povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti !

Fyzickým osobám sa zakazuje:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní:

  • zabezpečovať v lesoch a ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,
  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 3.5.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...