Príprava zmien a doplnkov Územného plánu obce Hranovnica

Obec Hranovnica oznamuje obyvateľom obce a ostatným vlastníkom pozemkov v obci, že plánuje začať proces ďalšej zmeny Územného plánu obce Hranovnica. Pri tom je potrebné prihliadať aj na podnety od obyvateľov obce. Preto Vás vyzývame, aby ste žiadosti alebo podnety na zmenu územného plánu obce doručili poštou na adresu Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Hranovnici, a to v lehote do 2.7.2018. Na žiadosti doručené po tomto termíne sa nebude pri príprave tejto zmeny prihliadať.

Mohlo by Vás zaujímať...