Odpoveď na sťažnosť obyvateľov ul. Sládkovičovej na dlhodobé neriešenie problému s odvodom dažďovej vody

Obci Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica, IČO: 00326224 (ďalej len „Obec“) bol dňa 31.5.2018 doručená Vaša sťažnosť, v ktorej sa sťažujete na dlhodobé neriešenie problému s odvodom dažďovej vody na ul. Sládkovičovej. Autor listu uvádza, že vedenie obce tento problém asi nezaujíma.

Na úvod chceme uviesť, že o probléme s odvádzaním dažďovej vody zo zastavanej časti obce vieme a snažíme sa nájsť riešenie situácie. Svedčia o tom aj plány stavebných akcií, ktoré Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici od roka 2015 každoročne schvaľuje. V tomto dokumente sa každoročne objavuje aj položka týkajúca sa riešenia tohto problému. V roku 2015 to bola príprava projektovej dokumentácie na odvod vody od základnej školy a bytoviek na ul. Budovateľskej, v nasledujúcom roku to bola stavba s názvom „Odvodnenie ul. Sládkovičovej“, ktorá mala riešiť práve úsek od obvodného oddelenia PZ smerom k cintorínu. Z dôvodov, ktoré vysvetlím nižšie, sme túto stavbu z plánu na rok 2017 museli vypustiť. Naopak, zaradili sme do neho stavbu s názvom „Rigol za ulicou Štúrovou“. Vzhľadom na to, že sa táto akcia v danom roku nerealizovala, ostala v pláne aj pre tento rok.

Obec sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva aj príslušných komisií zaoberala možnosťami riešenia problému s odvodom dažďovej vody. Prvou alternatívou, ktorá sa riešila v roku 2015, bolo vytvorenie vsiakovacej jamy pri ústí existujúceho rigola medzi bytovým domom so s.č. 522 a rodinným domom so s.č. 536. Táto možnosť sa nerealizovala z dôvodu nemožnosti odviesť potrebný objem vody na tomto území a z dôvodu, že Obec nie je vlastníkom pozemkov v tejto lokalite.

Následne sa Obec zaoberala vybudovaním nového odvodňovacieho rigola na ulici Sládkovičovej. Ten sa mal napojiť na existujúci rigol (ktorý je teraz vyvedený na pole) a pokračovať k napojeniu miestnej komunikácie na cestu III/3069 a ďalej okolo cesty až do Dubinského potoka. Spracovanú projektovú dokumentáciu sme predložili Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja, ktorá je správcom cesty. Táto organizácia s návrhom nesúhlasila a odmietla možnosť vyústiť rigol do cestného rigola aj napriek tomu, že Obec bola ochotná na svoje náklady pri tejto stavbe obnoviť cestný rigol.

Na Sládkovičovej ulici, a vlastne v celej obci, neprichádza do úvahy ani možnosť vypúšťania dažďových vôd do kanalizácie. V obci je totiž vybudovaná len splašková kanalizácia, dažďová
kanalizácia je vybudovaná len v novej lokalite Cintorínska. Vzhľadom na kapacitu kanalizačných vedení a čistiarne odpadových vôd nie je možné dažďovú vodu pustiť do kanalizácie.

V súčasnosti sa pracuje na komplexnejšom riešení problému. Voda, ktorá tečie po ulici počas dažďov totiž nie je len voda z pozemkov rodinných domov a miestnych komunikácií, ale najmä voda z polí na Babke. Prvotným predpokladom na odstránenie problému s prívalovou dažďovou vodou je zabrániť vode z Babky tiecť do obce (pri dome p. Bašistu na Štúrovej ulici). V roku 2017 bola spracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie odvodňovacieho rigolu a retenčnej nádrže poza Štúrovu ulicu až do Dubinského potoka. Ten sa napojí na existujúci rigol, ktorý je zvedený do nádrže na ul. Pod Babkou. Takýmto spôsobom by mala byť voda z kopcov z juhovýchodnej strany obce odvedená od zastavanej časti.

Realizáciu tohto projektu brzdia vlastnícke vzťahy – Obec sa už viac než 2 roky snaží vyporiadať pozemky na predĺženie miestnej komunikácie na ul. Lúčnej smerom k areálu na Lúčke a vybudovanie retenčnej nádrže. Problém je v tom, že časti vlastníkov sa cena 5 €/m2 javí príliš nízka. Pre informáciu uvádzame, že cena ornej pôdy v extraviláne obce sa pohybuje pod hranicou 1 €/m2). Kým sa nevyporiadajú pozemky, nemôže byť vydané stavebné povolenie.

Na realizáciu tohto projektu by mal naviazať projekt vybudovania vsiakovacích jám, ktoré by mali odvádzať už len zvyškovú vodu, ktorá napadne priamo na ul. Štúrovu, Lúčnu, Školskú a Sládkovičovu, po tom, čo bude odvedená voda z Babky do Dubinského potoka. Kým sa nevybuduje rigol na poli, je pravdepodobné, že problém sa bude ďalej opakovať. Preto veríme, že vyporiadanie pozemkov sa vykoná čo najskôr. Keďže si uvedomujeme vážnosť problému, následne konanie o vydanie stavebného povolenia a realizácia stavby budú mať najvyššiu prioritu.

Vzhľadom na to, že ako odosielateľ listu je uvedené: Obyvatelia na Sládkovičovej ulici v Hranovnici, rozhodli sme sa odpoveď doručiť formou zverejnenia na úradnej tabuli a webovej stránke obce.

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Sťažnosť obyvateľov ulice Sládkovičovej na dlhodobé neriešenie problému s odvodom dažďovej vody
(publikované 6.6.2018)

Odpoveď na sťažnosť obyvateľov ulice Sládkovičovej na dlhodobé neriešenie problému s odvodom dažďovej vody
(publikované 6.6.2018)

Môže sa Vám ešte páčiť...