Opätovné vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

Vo štvrtok 9.8.2018 bol v našej obci opätovne vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Dôvodom bol intenzívny prívalový dážď, ktorý Hranovnicu zasiahol okolo 13.00 hod. Táto situácia sa zopakovala aj v sobotu 11.8.2018.

Po predošlom vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity začiatkom mesiaca júl 2018 boli vykonané nasledovné opatrenia:

  • vybratie priepustu s nedostatočnou kapacitou na ul. Hviezdoslavovej (pri dome so s.č. 262) a nahradenie ho priepustom s dvojnásobnou kapacitou,
  • vybratie priepustu na konci ul. Hviezdoslavovej (pri dome so s.č. 247) a jeho nahradenie betónovým panelom,
  • kompletné vyčistenie povrchových rigolov od hrubých nečistôt a nánosov a prehĺbenie nespevnených častí rigolov bágrom.

Napriek vykonaniu uvedených opatrení sa priepust pri dome so s.č. 262 opakovane zapchával a ním odvádzaná voda sa vylievala na miestnu komunikáciu na ul. Hviezdoslavovej.

Preto sme sa rozhodli prikročiť k vykonaniu rozsiahlejších opatrení:

  • medzi poľnohospodárskou pôdou a prístupovou cestou z ulice Hviezdoslaslavovej prebieha v lokalite Humerlajt vykopávanie jám, ktorých úlohou je zadržať dažďovú vodu na poliach a neprivádzať ju spolu s ornicou do zastavaného územia,
  • nad zastavanou časťou obce po prístupovú cestu do časti Rottbach sa naváža lomový kameň, z ktorého bude vybudovaná hrádza, ktorá by mala zadržať prívalovú vodu z polí,
  • na opakované žiadosti Obce začal Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. s čistením koryta Dubinského potoka, a to na celom úseku od cestného priepustu III/3069 až po hasičský areál na Lúčke a pri sútoku potoka a Hornádu.

Tieto činnosti už v tejto chvíli prebiehajú.

Po dokončení uvedených opatrení plánujeme vykonať ešte nasledovné úkony:

  • vyčistenie koryta Dubinského potoka nám umožní začať s realizáciou odvodňovacieho rigola za ul. Štúrovou,
  • vykopanie jám medzi poľnohospodárskou pôdou a cestou do Rottbachu,
  • osadenie zarážok na cesty okolo hasičského areálu na Lúčke a do Rottbachu,
  • odstránenie panelov v rigole pred Jednotou.

 

Vladimír Horváth
starosta obce

foto: Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce

 

Mohlo by Vás zaujímať...