Komunálne voľby 2018: Užitočné informácie pre voliča

Vážení občania, nakoľko sa blížia Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (Komunálne voľby) prinášame Vám v tomto článku súhrn informácií, ktoré môžu byť pre Vás užitočné:

 

Konanie volieb bude v sobotu 10.11.2018 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod., kedy môžete dať svoj hlas kandidátovi na starostu obce a 9 kandidátom na poslanca Obecného zastupiteľstva v Hranovnici.

V obci Hranovnica sú vytvorené dva volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1 – v obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Hranovnici

Vo volebnom okrsku č. 1 budú voliť občania bývajúci na ulicach:

 • SNP,
 • Sládkovičova,
 • Štúrova,
 • Rovná,
 • Školská,
 • Lúčna.

Volebný okrsok č. 2 – v miestnosti Klubu obce na Obecnom úrade v Hranovnici

Vo volebnom okrsku č. 2 budú voliť občania bývajúci na uliciach:

 • Budovateľská,
 • Družstevná,
 • Dubina,
 • Hranovnické Pleso,
 • Hviezdoslavova,
 • M. R. Štefánika,
 • Mlynská,
 • Víťazstva,
 • Slnečná,
 • Topoľová,
 • Lipová,
 • a občania nahlásení na obec Hranovnica – bezdomovci.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Volič môže voliť len vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Kandidáti:

 1. Ondrej Bango, 34 r., SZČO, Strana rómskej koalície – srk
 2. Ján Bies, 51 r., živnostník, nezávislý kandidát
 3. Dušan Čonka, 40 r., SZČO, Strana rómskej koalície – srk
 4. Jozef Dulovič, Ing., 56 r., technik, nezávislý kandidát
 5. Martin Friedmann, 46 r., živnostník, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
 6. Róbert Justh, Ing., 42 r., majster, Slovenská národná strana
 7. Ján Krett, Mgr., PaedDr., 52 r., stredoškolský učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie
 8. Marek Liptaj, 32 r., SZČO, Slovenská národná strana
 9. Peter Majer, 55 r., robotník, Občianska konzervatívna strana
 10. Martin Malatin, 38 r., nezamestnaný, Slovenská národná strana
 11. Peter Oravec, 33 r., SZČO, nezávislý kandidát
 12. Dušan Pačan, 31 r., operátor výroby, Strana tolerancie a spolunažívania
 13. Marek Pačan, 38 r., operátor výroby, Strana tolerancie a spolunažívania
 14. Miroslav Pačan, 36 r., SZČO, Naj – nezávislosť a jednota
 15. Dominik Palguta, 35 r., civilný zamestnanec, Slovenská národná strana
 16. Martin Palguta, Ing., 36 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát
 17. Ľubomír Prachniar, 41 r., SZČO, nezávislý kandidát
 18. Peter Roth, PhDr., PhD., 60 r., archeológ, Občianska konzervatívna strana
 19. Daniel Šarišský, 31 r., operátor výroby, Naj – nezávislosť a jednota
 20. Tomáš Šavel, 33 r., SZČO, nezávislý kandidát
 21. Martin Valluš, Ing., 40 r., stredoškolský pedagóg, nezávislý kandidát

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Kandidáti:

 1. Vladimír Horváth, 52 r., starosta obce, nezávislý kandidát
 2. Ján Krett, Mgr., PaedDr., 52 r., stredoškolský učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 €.


DO POZORNOSTI !!!!

Každý volič je povinný pri vstupe do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť :

 • občianskym preukazom (v osobitnom prípade žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru),
 • cudzinec s trvalým pobytom – preukazom o pobyte cudzinca.

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

 

Úplný prehľad všetkých, podľa zákona zverejnených informácii si môžete pozrieť na naše stránke k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018.

Mohlo by Vás zaujímať...