Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 30.11.2018 (t.j. piatok) o 12.00 hod. do obradnej miestnosti.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  4. Príhovor novozvoleného starostu obce
  5. Určenie overovateľov zápisnice
  6. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  7. Poverenie poslanca oprávneného na zvolávanie a vedenie zasadnutia OcZ
  8. Schválenie sobášiacich
  9. Určenie platu starostu obce
  10. Záver

V Hranovnici, dňa 22.11.2018

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.11.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...