Oznam pre chovateľov: Povinná registrácia chovu ošípaných

Obec Hranovnica, na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Poprade upozorňuje, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane Slovenskej republiky, o identifikácii a registrácii zvierat. Uvedeným rozhodnutím nastáva povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej. Uvedená povinnosť vyplýva aj z § 40a zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Na základe týchto skutočností Obec Hranovnica na žiadosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Poprade oznamuje všetkým neregistrovaným chovateľom ošípaných, aby sa registrovali v centrálnom registri hospodárskych zvierat v najkratšom možnom termíne. Každý chovateľ (každý obyvateľ), ktorý chová doma ošípanú (bez ohľadu na počet ošípaných), je povinný registrovať tento chov.

Postup registrácie:

  • chovateľ vyplní tlačivo žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat,
  • chovateľ v zmysle Vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 17/2012 Z. z. vyplní tlačivo registrácie chovu,
  • vyplnené tlačivá chovateľ doručí na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Poprade, ul. Partizánska 83, 058 01 Poprad.

Viac informácií chovatelia získajú: na telefónnom čísle: 052 / 772 30 85 (Veterinárna správa v Poprade), e-mailovej adrese: ZdravieZvierat.PP@svps.sk a na webovom portáli Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: http://www.mpsr.sk

Pozor!!! Nesplnenie registračnej povinnosti je sankcionovateľné! V prípade zistenia neregistrovaných chovateľov v zmysle § 48 zákona č. 39/2007 Z. z. ide o porušenie zákona, za ktorý orgán veterinárnej správy uloží pokutu od 100 € do 400 € pre fyzické osoby a od 400 € do 3500 € pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby.

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Partizánska 83, 058 01 Poprad:
Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej
(publikované 28.11.2018)

Potrebné tlačivá a vykonávacie rozhodnutie komisie EÚ nájdete v prílohe článku. Trvale budú na našej stránke v sekcii umiestnené v sekcii Samospráva –> Tlačivá a formuláre.

Vykonávacie rozhodnutie komisie EÚ 2018/1669
(publikované 28.11.2018)

Formulár žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat
(publikované 28.11.2018)

Formulár žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat
(publikované 28.11.2018)

Registračné tlačivo pre chovateľov ošípaných
(publikované 28.11.2018)

Tabuľka č.1 z vyhlášky
(publikované 28.11.2018)

Tabuľka č.1 z vyhlášky
(publikované 28.11.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...