Upozornenie pre chovateľov psov: Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti

Obec Hranovnica upozorňuje chovateľov psov, že v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nadobudli povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 ods. 9 zákona traspondérom, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku, a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Majiteľ psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona v prechodnom období – najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Podľa § 19 ods. 8 zákona označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona, je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10,- €, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Podľa § 48 ods. 1 zákona, orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50,- €, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona.

Mohlo by Vás zaujímať...