Upozornenie: Africký mor ošípaných a diviakov

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v susedných krajinách (na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Belgicku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe) požiadala o zverejnenie nasledovných informácií:

Africký mor ošípaných (AMO):

 • akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov.
 • prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat.
 • prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou.
 • u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat.

Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat.

Chovy ošípaných – prevencia:

 • dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavaťčierno-biely systém).
 • zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ichkontaktu s krmivom a stelivom.
 • rešpektovaťzákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa.
 • zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov.
 • zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím.
 • pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove.

Užívatelia poľovných revírov (diviaky) – prevencia:

 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov.
 • neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním(2m) resp. spálením na mieste úhynu.
 • intenzívny odlov diviačej zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkýchchorých a podozrivých diviakov.
 • dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii.
 • zákaz prikrmovania diviakov (výnimka iba za účelom vnadenia).
 • dodržiavanie biologických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov.
 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS.

Prenos nákazy prostredníctvom ľudského faktora – Odhadzovanie zvyškov potravín iba do uzatvárateľných nádob na potraviny !

Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje vo viacerých susedných krajinách. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje možné zavlečenie nákazy prostredníctvom infikovaných diviakov alebo ľudským faktorom.

Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava:
Upozornenie na Africký mor ošípaných a diviakov
(publikované 6.12.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...