Usmernenie postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej pre vlastnú spotrebu

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Poprade Vám prinášame usmernenie postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej pre vlastnú spotrebu:

U chovateľov, ktorí chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone a viac ako 1ks ošípanej pre vlastnú spotrebu platí, že sú povinní mať zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá chované na farme musia byť označené a nahlásené do CEHZ (centrálna evidencia hospodárskych zvierat) v Žiline.

Pre registráciu takýchto fariem, musí prísť chovateľ osobne na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správa v Poprade, kde predloží, alebo vyplní Žiadosť o registráciu farmy spolu s jej prílohami (doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat, list vlastníctva + vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat) a kde mu budú vygenerované súradnice, ktoré musia byť zapísané v registračnom tlačive, ktoré môže byť následne potvrdené inšpektorom RVPS v Poprade.

 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú  domácu spotrebu
(publikované 24.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu (infomačný leták)
(publikované 24.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu (infomačný leták)
(publikované 24.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Predaj ošípanej pre vlastnú spotrebu (tlačivo)

(publikované 24.1.2019)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Registrácia chovu s v jednou ošípanou na domácu spotrebu (tlačivo)
(publikované 24.1.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...