Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 6.2.2019 (t.j. streda) o 16.30 hod. do obradnej miestnosti.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  4. Informácia o rozhodnutí Ústavného súdu SR o podanej sťažnosti
  5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 1. polrok 2019
  6. Zriadenie komisii obecného zastupiteľstva
  7. Zmena Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
  8. Informácia o menovaní zástupcu starostu obce
  9. Záver

V Hranovnici, dňa 30.1.2019

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 30.1.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...