Štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 7.3.2019 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod. do obradnej miestnosti obecného úradu.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  4. Poskytnutie dotácií na rok 2019
  5. Majetkoprávne záležitosti
  6. Schválenie podanie žiadosti o NFP
  7. Plán stavebných akcií
  8. Rôzne
  9. Záver

V Hranovnici, dňa 27.2.2019

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 27.2.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...