Jarný zber odpadu

Zber nebezpečného odpadu:

Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 25. marca až do piatku 29. marca 2019 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory a žiarivky.

  • Zberňa bude otvorená v pracovných dňoch od  9.00 do 11.00 hod. a poobede od 15.00 do 17.00 hod.
  • V sobotu 30. marca 2019 zberňa otvorená nebude.
  • Zodpovedný pracovník je p. Martin Gajan.
  • Donesený nebezpečný odpad sa uloží rovno do zberne. Žiadame Vás, aby ste nebezpečný odpad nenosili mimo určených hodín a nekládli ho k zberni.


Zber elektroodpadu:

V sobotu 6. apríla 2019 sa vykoná zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné doniesť v uvedený deň do 10.00 hod. k obecnému úradu. Občania, ktorí majú záujem o pomoc pri prevoze veľkých elektrospotrebičov od rodinného domu ku obecnému úradu ( t.j. práčky, chladničky, mrazničky a sporáky) nech to nahlásia v podateľni obecného úradu (v bežných úradných hodinách) najneskôr do piatka 5. apríla 2019 (v piatok najneskôr do 10.00 hod.). Elektroodpad musí byť vcelku, t.z. nerozobratý.

Medzi elektronický odpad patrí:

  • Elektronické a elektrické prístroje a zariadenia – televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektrické automaty.


Zber veľkoobjemového odpadu z domácností:

Obec Hranovnica rozmiestni v týždni od 25. marca do 1. apríla 2019 v obci veľkoobjemové kontajnery (VOK).

Umiestnené budú na tradičných miestach (pri novom cintoríne, na ulici Školskej a pri Poľnohospodárskom družstve Hranovnica). Kontajnery budeme počas stanoveného obdobia presúvať aj na ďalšie miesta, aby boli čo najbližšie všetkým obyvateľom. Žiadame obyvateľov, aby do týchto kontajnerov nevhadzovali druhy odpadov, ktoré tam nepatria. Nádoby sú určené na veľkoobjemový odpad z domácností.

Mohlo by Vás zaujímať...