Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 6.6.2019 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod. do obradnej miestnosti obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 4. Zmena rozpočtu Obce Hranovnica na rok 2019 č. 1
 5. Schválenie záverečného účtu Obce Hranovnica za rok 2018
 6. Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
 9. Schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
 10. Program odpadového hospodárstva obce Hranovnica na roky 2016 – 2020
 11. Rôzne
 12. Záver

V Hranovnici, dňa 31.5.2019

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 31.5.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...