Výzva na predloženie ponuky č.1/2019: „Potravinové balíčky pre žiakov ZŠ Hranovnica, MŠ na ulici SNP v Hranovnici a detašované pracovisko ŠZŠ Spišský Štiavnik“

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky č.1/2019. Predmetom zákazky sú potravinové balíčky pre žiakov Základnej školy Hranovnica, Materskej školy na ulici SNP v Hranovnici a detašované pracovisko Špeciálnej základnej školy Spišský Štiavnik.

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka potravinových balíčkov žiakom Základnej školy Hranovnica, Materskej školy na ulici SNP v Hranovnici a detašované pracovisko Špeciálnej základnej školy Spišský Štiavnik počas vyučovacích dní v priebehu školského roka 2019/2020 podľa objednávky vyhlasovateľa (9/2019 – 6/2020). Počet balíčkov určí vyhlasovateľ vždy do 8.00 hod. dňa, v ktorom sa budú balíčky dodávať.

Predpokladaná hodnota zákazky:

53 720,- € bez DPH

Termín a miesto doručenia cenových ponúk:

Najneskôr do 19.8.2019 do 15.00 hod. na adrese Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica alebo osobne v podateľni Obecného úradu Hranovnica. Ponuky je potrebné doručiť v riadne zalepenej obálke, na ktorej je uvedený odosielateľ, adresát a heslo: „Potravinové balíčky“ – NEOTVÁRAŤ.

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 1/2019:
Potravinové balíčky pre žiakov Základnej školy Hranovnica, Materskej školy na ulici SNP v Hranovnici a detašované pracovisko Špeciálnej základnej školy Spišský Štiavnik
(publikované 12.8.2018)

Mohlo by Vás zaujímať...