Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 5.9.2019 (t.j. štvrtok) o 17.00 hod. do obradnej miestnosti obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 4. Žiadosť o zmenu územného plánu Obce Hranovnica v lokalite na Dubine
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hranovnica
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
 7. Zmena rozpočtu Obce Hranovnica na rok 2019 č. 2
 8. Schválenie podania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – miestne komunikácie
 9. Majetkoprávne záležitosti
 10. Rôzne
 11. Záver

V Hranovnici, dňa 2.9.2019

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 2.9.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...