Výzva na predloženie cenovej ponuky č.2/2019: „Chodník pre peších, Mierové námestie“

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č.2/2019 (zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predmetom zákazky sú stavebné práce – Chodník pre peších, Mierové námestie.

Predpokladaná hodnota zákazky:

  • 29 629,09 € bez DPH

Termín vykonania zákazky:

  • Do 15.11.2019.

Opis predmetu zákazky:

  • Realizácia stavebných prác chodník na Mierovom nám. v Hranovnici podľa priloženého výkazu výmer. Pre bližšiu špecifikáciu odporúčame osobnú obhliadku miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobu.

Termín a miesto doručenia cenových ponúk: 

  • Najneskôr do  25.9.2019 do 15.00 hod. do podateľne Obecného úradu v Hranovnici. Cenové ponuky spolu s prílohami podľa bodu 12 tejto výzvy je potrebné doručiť v riadne zalepenej obálke, na ktorej je uvedený odosielateľ, adresát a heslo: „Chodník – Mierové nám.“ – NEOTVÁRAŤ.

 

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie cenovej ponuky č. 2/2019: „Chodník pre peších, Mierové námestie“
(publikované 18.9.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...