Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

„Čas, ktorý venujete preventívnym opatreniam stojí za spokojnejší spánok Vás a Vašich blízkych !!!“

V prípade, že sa budete riadiť nasledovnými zásadami, je vysoká pravdepodobnosť, že prežijete bezpečné obdobie vykurovacej sezóny. Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie.

10 hlavných zásad pri predchádzaní vzniku požiarov vo vykurovacom období:

 1. Dbať na správny výber druhu palivového spotrebiča a dodržať požiadavky jeho umiestnenia podľa charakteru priestoru, v ktorom má byť používaný (napr. garáže, autodielne …),
 2. Dbať na odborné pripojenie vykurovacieho telesa ku komínu, čo v zmysle zákona môže vykonávať iba osoba s odbornou spôsobilosťou,
 3. Dbať na dostatočný prívod spaľovaného vzduchu, pričom treba dodržať požiadavky a opatrenia uvedené v technickej a projektovej dokumentácii,
 4. Dbať na bezpečné odvádzanie spalín do priestoru komína, ktorý následne podlieha pravidelným kontrolám,
 5. Dbať na používanie predpísaného druhu a množstva paliva, na ktorý je spotrebič konštruovaný,
 6. Dbať o dodržiavanie predpísaných bezpečnostných vzdialeností od horľavých materiálov stanovených výrobcom, prípadne vyhláškou MV SR č. 401/207 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, aby nevznikol požiar vplyvom sálavého tepla,
 7. Dbať na používanie nehorľavých a izolačných podložiek v prípade spotrebičov na tuhé palivo, kde tieto podložky bránia vzniku požiaru od padajúcich častí nezhoreného paliva,
 8. Dbať na dodržiavanie návodov na obsluhu a manipuláciu s jednotlivými spotrebičmi,
 9. Dbať na používanie predpísaných druhov paliva, určených výrobcom na správnu a bezpečnú funkciu spotrebiča pri dodržiavaní daných podmienok. Nevykonávať na spotrebičoch žiadne „domáce“ úpravy a zásahy. Týmito svojvoľnými zásahmi by mohlo dôjsť k požiarom, výbuchu a iným nežiadúcim udalostiam,
 10. Dbať na pravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:

 • 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo,
 • 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:

 • 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá.

Povinnosťou občanov je zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Na vykonávanie čistenia a kontroly komína musí mať ten, kto ich vykonáva vyhovujúce nástroje, prístroje a zaradenia.

Prehľad kominárov a revíznych technikov je uvedený na webovej stránke Komory kominárov Slovenska www.kks-sr.sk.

Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s podporou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Na záver Vám hasiči Vám predkladajú niekoľko dobre mienených rád:

 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a nenechávajte ich bez dozoru,
 • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
 • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
 • dbajte, aby vykurovacie telesá (pece, sporáky) boli umiestnené na dostatočne veľkej nehorľavej podložke a odborne zaústené do komínových prieduchov,
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
 • venujte náležitú pozornosť dreveným, doma vyrobeným údiarniam,
 • adventný veniec, vianočný stromček a sviečky patria k zimnému obdobiu, avšak častokrát sú práve oni dôvodom vzniku požiaru od zapálených sviečok. Preto nikdy nenechávajte zapálené sviečky na adventnom venci či vianočnom stromčeku bez dozoru.
 • dbajte, aby neboli ponechané v prevádzke spotrebiče, ktorých technické parametre vyžadujú trvalý dozor. Ide o tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie – rychlovarné kanvice, elektrické ohrievače…
 • dodržiavajte predpismi stanovené zásady skladovania a používania horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Dôsledným dodržiavaním týchto zásad predídete vzniku požiaru vo vašich domácnostiach. V prípade otázok, neváhajte sa obrátiť na členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Hranovnica, ktorí sú pripravení vám poradiť.

Mohlo by Vás zaujímať...