Upozornenie na zákaz spaľovania odpadu

Obec Hranovnica upozorňuje obyvateľov na zákaz spaľovania komunálneho odpadu a zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu spaľovaním podľa § 13 písm. g) a h) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Za porušenie týchto zákazov príslušný správny orgán môže páchateľovi priestupku uložiť pokutu až do výšky 1500,- €.

 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

Mohlo by Vás zaujímať...