Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 14.11.2019 (t.j. štvrtok) o 16.30 hod. do obradnej miestnosti obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 4. Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste
 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Základnej škole, Sládkovičova 501/15, Hranovnica za školský rok 2018/2109
 6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica za školský rok 2018/2109
 7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole, SNP 219, Hranovnica za školský rok 2018/2109
 8. Schválenie členov Rady školy Základnej školy Hranovnica
 9. Majetkoprávne záležitosti
 10. Informovanie o národnom projekte Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách
 11. Rôzne
 12. Záver

V Hranovnici, dňa 7.11.2019

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 7.11.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...