Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 5.12.2019 (t.j. štvrtok) o 16.30 hod. do obradnej miestnosti obecného úradu.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica za školský rok 2018/2109
 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole, SNP 219, Hranovnica za školský rok 2018/2109
 6. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hranovnica na rok 2019 č. 3
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hranovnica na 1. polrok 2020
 8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Hranovnica na roky 2017 – 2019
 9. Návrh rozpočtu Obce Hranovnica na roky 2020 – 2022
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hranovnica
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 12. Majetkoprávne záležitosti
 13. Rôzne
 14. Záver

V Hranovnici, dňa 28.11.2019

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 28.11.2019)

Mohlo by Vás zaujímať...