Desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Hranovnica v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvoláva desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, na deň 5.3.2020 (t.j. štvrtok) o 16.00 hod. do obradnej miestnosti obecného úradu.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  4. Prerokovanie žiadostí o odkúpenie pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hranovnica
  5. Majetkoprávne záležitosti
  6. Plán investičných akcií na rok 2020
  7. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Hranovnica na rok 2020 č. 1
  8. Rôzne
  9. Záver

V Hranovnici, dňa 26.2.2020

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 26.2.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...