Oznamy Základnej školy v Hranovnici

 1. Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica oznamuje, že na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov a zamestnancov školy na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného vírusom COVID-19 prerušuje aj naďalej vyučovanie v období od 30. marca 2020 do odvolania.
 1. Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa z dôvodu prerušenia prevádzky školy uskutoční dvomi spôsobmi:
  • Elektronicky:

Na webovej stránke školy www.zshranovnica.sk bude od 6. apríla 2020 sprístupnená elektronická prihláška. Elektronickú prihlášku je potrebné vyplniť a odoslať do 15. apríla 2020 do 12.00 hod. Prihlášku nie je potrebné tlačiť, ani ju osobne nosiť do školy.

  • Osobne: 16.4.2020 v budove Základnej školy v Hranovnici.

V prípade, že nemáte prístup k internetu, bude zápis do 1. ročníka prebiehať osobne. Z dôvodu predchádzania šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 je potrebné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:

   • do budovy školy môžu vstupovať osoby po jednom,
   • každý je povinný mať tvár zakrytú rúškom a na rukách rukavice.

Zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí, to znamená, že na zápis prídu len rodičia (resp. zákonní zástupcovia) budúcich prvákov. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potrebné nosiť.

Zápis sa týka detí narodených od 1.9.2013 do 31.8.2014 a detí, ktoré mali v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

Z vyššie uvedených dôvodov prosím o dodržanie časového harmonogramu podľa trvalého pobytu detí:

  • Ulica SNP: o 9.00 hod.
  • Ulica Mlynská: o 10.00 hod.
  • Ulica Hviezdoslavova: o 11.00 hod.
 1. V súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Riaditeľka Základnej školy v Hranovnici v súlade s týmto usmernením oznamuje žiakom a rodičom žiakov tunajšej základnej školy, že na webovej stránke základnej školy www.zshranovnica.sk sú v sekcii Domáce úlohy zverejňované študijné materiály a zadania úloh pre žiakov.

V prípade, že žiaci nemajú doma prístup na internet, rodičia žiakov majú možnosť telefonicky kontaktovať riaditeľku školy každý pracovný deň (t.j. pondelok až piatok) v čase od 8.30 do 13.00 hod. a dohodnúť si prevzatie domácich úloh pre deti priamo v škole. Bližšie informácie o domácich úlohách sú zverejnené na webstránke školy a informačnej tabuli pred Obecným úradom v Hranovnici.

V budove Základnej školy v Hranovnici sú pre žiakov pripravené učebnice a materiály na prevzatie:

6. apríla 2020 (pondelok) v čase:

  • 9.00 – 10.00 hod.: 1. ročníky, 6.B, 5.A, 8.C
  • 10.00 – 11.00 hod.:  0. ročníky
  • 12.00 – 13.00 hod.:  4.C trieda

7. apríla 2020 (utorok) v čase:

  • 9.00 – 10.00 hod.:  2. ročníky, triedy 5.B, 6.D, 7.B
  • 10.00 – 11.00 hod.:  triedy 3.C, 4.D

Mohlo by Vás zaujímať...