Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania

Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica, IČO: 00326224 (ďalej len „Obec“) ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/12033:1-A2110 a v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22.5.2020 po zvážení miestnych podmienok a vykonaní prieskumu záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy alebo žiaka do základnej školy s účinnosťou od 1.6.2020

  1. obnovuje školské vyučovanie v Materskej škole, Hviezdoslavova č. 325, Hranovnica,
  2. neobnovuje školské vyučovanie v Materskej škole, SNP č. 219, Hranovnica,
  3. neobnovuje školské vyučovanie v Základnej škole, Sládkovičova č. 501/15, Hranovnica na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok,
  4. obnovuje prevádzku Školskej jedálne pri Materskej škole, Hviezdoslavova č. 325, Hranovnica v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení ÚVZ SR č. OLP/3991/2020 z 13.5.2020.

Odôvodnenie

Riaditelia škôl rozhodnú o čase a dĺžke prevádzky škôl pri zabezpečení hygienickoepidemiologických opatrení a s rešpektovaním určeného počtu detí v skupine. Pri určovaní ďalších podmienok (personálne zabezpečenie, spôsob organizácie prevádzky školy, obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností) sa budú riadiť usmernením a odporúčaniami vydanými MŠVVaŠ SR a aktuálnymi opatreniami ÚVZ.

 

Vladimír Horváth
starosta obce

 

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Rozhodnutie zriaďovateľa k obnoveniu vyučovania
(publikované 27.5.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...